Top

Regulaminy


Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na mecze organizowane przez

Miejski  Klub Piłkarski „Kotwica” Kołobrzeg oraz RODO

 

§ 1

 

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów oraz karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest

Miejski Klub Piłkarski „Kotwica” Kołobrzeg, z siedzibą w Kołobrzegu , ul. Śliwińskiego 10, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000238311, NIP 671-14-42-103 zwanego dalej Organizatorem.

 1. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.

 

§ 2

 

 1. Bilety są sprzedawane na poszczególne mecze. Karnety sprzedawane są na poszczególne rundy rozgrywkowe oraz na cały sezon.
 2. Bilet, karnet i karta kibica zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy

o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).

 1. Warunkiem sprzedaży biletu lub karnetu jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię

i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.

 1. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 2. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w ramach danej rundy lub sezonu.
 3. Bilet typu voucher, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).
 4. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego mogą skorzystać dzieci do 13 roku życia, osoby, wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, za okazaniem orzeczenia. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
 5. Z karnetu dla przedłużających mogą skorzystać osoby przedłużające karnet.
 6. Z biletu lub karnetu dla osób niepełnosprawnych na wszystkie sektory mogą skorzystać osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Bilet lub karnet można nabyć w kasie oraz w aplikacji internetowej. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
 7. Dzieciom do 3 roku życia przysługują bezpłatne wejście. Dziecko wchodzi na stadion bez biletu i zajmuje miejsce na kolanach opiekuna.
 8. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 3 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.
 9. Osoba poniżej 18 roku, ale posiadająca więcej niż 13 lat przy zakupie karnetu musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 10. By kupić bilet w aplikacji internetowej nie trzeba posiadać karty kibica.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
 13. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.
 14. Biletów, kart kibica oraz karnet nie sprzedaje się osobom
 15. a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych

w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 1. b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
 2. c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
 3. d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
 4. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam mecz.
 5. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
 6. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora: www.bilety.kotwicakolobrzeg.com
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

 

§ 3

 

 1. Bilety oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
 2. a) Portal internetowy www.kotwicakolobrzeg.com
 3. b) Punkty sprzedaży MKP “Kotwica”:

- Stadion im. Sebastiana Karpiniuka w Kołobrzegu

ul.Śliwińskiego 10, 78 - 100 Kołobrzeg.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.
 2. W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.

 

§ 4

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.
 2. Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu. W przypadku zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w internecie niezbędne jest wydrukowane potwierdzenie wpłaty z konta bankowego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian

w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
 2. Bilety lub karnety nabyte przez portal internetowy www.bilety.kotwicakolobrzeg.com mogą zostać zwrócone jedynie w punktach kasowych MKP Kotwica Kołobrzeg.
 3. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 2 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

 

§ 5

 

 1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa

w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.

 1. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.
 2. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie

w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie

i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją,

w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.

 1. Zakazana jest odsprzedaż biletów, voucherów lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy

z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje

z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.

 1. Organizator ostrzega, że kupno biletów, voucherów lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
 2. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, voucher lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
 3. Osoba, która dobrowolnie zgodzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, godzi się na otrzymywanie informacji o nadchodzących meczach oraz innych informacjach związanych z Miejskim Klubem Piłkarskim Kotwica Kołobrzeg.
 4. Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email: bilety@kotwicakolobrzeg.com
 5. Nabywca może składać reklamacje związane z internetową sprzedażą biletów. Reklamacje należy złożyć na nasteępujący adres mailowy: bilety@kotwicakolobrzeg.com Reklamacje będą rozpatrywane w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. 
 6. Organizator informuje o braku możliwości zwrotu zakupionego Biletu lub Karnetu, z zastrzeżeniem ust. 12.
 7. W przypadku podjęcia przez Organizatora lub organy niezależne od Organizatora decyzji o odwołaniu Meczu, zmiany miejsca odbycia się Meczu lub rozegraniu Meczu bez udziału publiczności, warunki::
  a) przyjmowania zwrotów Biletów
  b) zwrotów części wartości Karnetów w ilości proporcjonalnej do liczby meczów, do których mają zastosowanie zdarzenia opisane w niniejszym ustępie zostaną niezwłocznie przedstawione Nabywcom oraz osobom na rzecz których nabyto Bilety na stronie www.bilety.kotwicakolobrzeg.com

 

§ 6

 

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy bilety@kotwicakolobrzeg.com
 2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na stadionie przy ul. Śliwińskiego 10, 78-100 Kołobrzeg.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora

www.bilety.kotwicakolobrzeg.com oraz w siedzibie Organizatora.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 luty 2022 r.

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Klub Piłkarski „Kotwica" . z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Śliwińskiego 10,  78-100 Kołobrzeg (dalej: „MKP Kotwica”).

 

Inspekt ochrony danych:

Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych sprawuje powołany w tym celu przez MKP Kotwica  Inspektor Ochrony Danych; kontakt: biuro@kotwicakolobrzeg.com

 

Cele przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletu/karnetu oraz umożliwienia Państwu udziału w meczu,

- zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

 

Podstawa:

Podstawową przetwarzania przez MKP Kotwica Państwa danych osobowych jest umowa sprzedaży biletu/karnetu oraz realizacja obowiązków nakładanych na MKP Kotwica przez przepisy prawa, w szczególności Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

 

Dobrowolność:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w tym sensie, że jest warunkiem możliwości zakupu biletu/karnetu i udziału w meczu.

 

Okres przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

Udostępnianie danych odbiorcom

Odbiorcami Państwa danych będą:

- Podmioty, o których mowa w art. 13 pkt 12 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

- Podmioty świadczące na rzecz MKP Kotwica usługi w zakresie: obsługi płatności za bilety/karnety, księgowości, ochroniarskie, hostingu i utrzymania systemu informatycznego, mailingu, administracji systemem monitoringu.

 

Uprawnienia:

Mają Państwo uprawnienie do:

- dostępu do Państwa danych osobowych,

- sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne.

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych (w sytuacjach prawem przewidzianych),

 • wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa

 

 

 

 Polityka ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest MKP Kotwica Kołobrzeg. Informacje o ich przetwarzaniu znajdują się w zakładce: regulaminy, w rozdziale: kibice, na stronie www.kotwicakolobrzeg.com.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można występować elektronicznie pod adresem bilety@kotwicakolobrzeg.pl
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż MKP Kotwica Kołobrzeg jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy na wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
 4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Śliwińskiego 10, 78-100 Kołobrzeg lub drogą e-mailową pod adresem: bilety@kotwicakolobrzeg.pl
 5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług,
  a w przypadku osób przebywających w siedzibie Administratora - w części stadionowej i tylko podczas imprez sportowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (monitoring).
 7. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa
  w tym ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawę o rachunkowości, a także oczywiście w 5 zakresie niezbędnym do dokonania zakupu biletu i usprawnienia komunikacji między stronami (dane kontaktowe).
 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe kibiców w celu realizowania działań marketingowych, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, a które mogą polegać na:
  1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych;
  2. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które
   w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.